מה לעשות כאשר חברת הביטוח מציעה לך לעבור בדיקת פוליגרף- מדריך זכויות מקוצר, לגזור ולשמור !

 

מה לעשות כאשר חברת הביטוח מציעה לך לעבור בדיקת פוליגרף- מדריך זכויות מקוצר, לגזור ולשמור !

מאת: עו"ד גלעד רמתי

הגשת תביעות לחברות הביטוח הינן דבר שבשיגרה, בין אם מדובר בפוליסת רכב, דירה, בריאות, אבדן כושר עבודה או כל פוליסה אחרת.

הגשתי תביעת ביטוח. חברת הביטוח הציעה לי לעבור בדיקת פוליגרף על מנת שאוכיח כי דבריי אמת.

מהן זכויותיי ?

האם חברת הביטוח יכולה להכריח אותי לעבור בדיקת פוליגרף ?

באופן חד משמעי לא ! המפקח על הביטוח קבע בחוזר מיום 10.6.08, כי חברות ביטוח לא יחייבו מבוטחים בעריכת בדיקת פוליגרף.

מתי חברת הביטוח רשאית להציע לי לעבור בדיקת פוליגרף ?

כתנאי מקדמי, חברת הביטוח רשאית להציע לעבור בדיקת פוליגרף אך ורק אם תחתים את המבוטח על הסכם מסודר ובו יהא גילוי נאות מצד חברת הביטוח והסבר מסודר של זכויותיו של המבוטח בבדיקת הפוליגרף.

להלן המקרים בהם רשאית חברת הביטוח להציע למבוטח לעבור בדיקת פוליגרף (בכפוף לחתימת הסכם בין חברת הביטוח למבוטח):

במקרה שבו חברת הביטוח חושדת למרמה מצד המבוטח. במקרה זה, על חברת הביטוח להכין מסמך המתעד את החשדות שעלו והסיבות להן וכן תאריך עריכת המסמך ופרטי עורך המסמך ולאחר סיום בירור התביעה יימסר עותק של המסמך למבוטח. כמן כן, טרם ההצעה לעריכת בדיקת פוליגרף, תודיע חברת הביטוח למבוטח כי קיימים חשדות למרמה מצידו.

במקרה שבו חברת הביטוח נעתרת לבקשתו של מבוטח המיוצג על ידי עורך דין לערוך בדיקת פוליגרף (גם במקרה שבו אין חשד למרמה), ובתנאי שבהסכם הפוליגרף ייקבע שאם המבוטח יימצא דובר אמת הבדיקה תהווה ראיה מכרעת ואם לא יימצא דובר אמת, לא ייעשה כל שימוש בבדיקה ויראו אותה כאילו לא התקיימה ולא ייעשה בה כל שימוש.

החלטתי להסכים לעבור בדיקת פוליגרף- מה תוכנו של ההסכם שעלי לחתום מול חברת הביטוח?

במידה והמבוטח החליט לקבל את הצעת חברת הביטוח לערוך בדיקת פוליגרף, על חברת הביטוח לבצע את הפעולות הבאות:

להסביר למבוטח את תנאי ההסכם בכתב ובע"פ ולהמליץ לו להיוועץ עם עורך דין. כמו כן, ההסכם ייחתם רק לאחר 24 שעות ממועד ההצעה.

לספק למבוטח רשימת מכוני בדיקה (לפחות 5) בהתאם למגורי המבוטח.

חברת הביטוח תישא בעלות הבדיקה.

בהסכם הפוליגרף לא יהיה כל תנאי ולפיו בדיקת הפוליגרף תשמש כראיה מכרעת.

בהסכם הפוליגרף לא יהיה תנאי ולפיו המבוטח מנוע מלערוך בדיקת פוליגרף נוספת.

הסכם הפוליגרף לא ישלול או יגביל את זכותו של המבוטח לפנות לערכאות משפטיות.

חתמתי על הסכם לבדיקת פוליגרף והתחרטתי, האם אני רשאי שלא לערוך את הבדיקה ?

סעיף 5 לחוזר המפקח על הביטוח קובע המבוטח רשאי לסרב לערוך בדיקת פוליגרף גם לאחר שהביע את הסכמתו וחתם על הסכם פוליגרף.
סירובו של המבוטח לא יפגע בזכויותיו של המבוטח, לא ייחשב כויתור, ולא יוגש כראיה לבית המשפט.

לסיכום

מכשיר הפוליגרף לא הוכח כ"מכונת אמת" וקיים סיכוי שמבוטח דובר אמת ייחשב בתום הבדיקה כדובר שקר, ולהיפך.

לפיכך, ככלל לא מומלץ לעשות את הבדיקה.

במידה והמבוטח שוקל בכל זאת לערוך את הבדיקה, יש להיוועץ עם עו"ד ולבדוק שזכויותיו נשמרות אל מול חברת הביטוח.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן