המדריך המלא לביטוח תאונות אישיות לתלמידים

המדריך המלא לביטוח תאונות אישיות לתלמידים
מאת: עו"ד גלעד רמתי
ביטוח התלמידים במערכת החינוך בביטוח תאונות אישיות נעשה מתוקף חוק לימוד חובה, התש"ט-1949.

על-פי הוראות החוק, מוטלת חובה על הרשויות המקומיות לבטח את התלמידים שבתחום שיפוטן.

מדו"ח שהוגש בשנת 2007 ע"י מרכז המחקר והמידע של הכנסת לועדת החינוך, התרבות והספורט עולה כי לפי סקר שנערך ע"י מכון גיאוקרטוגרפיה 84% מההורים לא ידעו ולא קיבלו כל מידע על הפוליסה לביטוח תאונות אישיות ועל הזכויות המוקנות להם במסגרתה.

חשוב לציין שהיתרון בתביעה עפ"י פוליסה זו הינה שאין צורך להוכיח רשלנות של גורם כלשהו (כמו בתביעה נזיקית רגילה) והורי התלמיד יקבלו את הפיצוי מחברת הביטוח עם הוכחת הנזק.

עם זאת, תביעה במסגרת פוליסת תאונות אישיות תלמידים אינה שוללת תביעה נזיקית כנגד הגורם המעוול שגרם ו/או היה אחראי לנזק שנגרם לתלמיד.

מהות הכיסוי הביטוחי וסכומי הביטוח
הביטוח מכסה נזק גופני שנגרם לתלמיד (לפי הגדרת הפוליסה: "אירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי, הגורם להיזק גופני") של התלמיד בכל שעות היממה, במדינת ישראל ובכל מקום אחר בעולם בין אם לנזק יש קשר לפעילות המוסד החינוכי ובין אם לאו.

המבטח ישלם את תגמולי הביטוח בכל אחד מהמקרים הבאים:

במקרה מוות- חברת הביטוח תשלם להורי התלמיד סך של 141,000 ₪.

במקרה של נכות מלאה וקבועה- חברת הביטוח תשלם להורי התלמיד סכום ביטוח בסיסי בסך 376,000 ₪. אולם, באם מדובר באחוזי נכות גבוהים ישולם "מענק חומרה" בסך 50% מסכום הביטוח הבסיסי, כלומר: סך של 564,000 ₪.

במקרה של נכות חלקית וקבועה– במקרה זה תשלום חברת הביטוח יהא בהתאם לפיצוי שיחושב על פי האחוזים הקבועים לדרגת אי הכושר הקבועה בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956 מתוך סכום הביטוח הבסיסי (376,000 ₪) ולמעט דרגת נכות הנמוכה מ- 5% ולמעט דרגת נכות בגין צלקות אסתטיות.

במקרה של נכות זמנית- חברת הביטוח תשלם להורי התלמיד סך של 94 ₪ לכל יום החל מהיום ה- 6 בו התלמיד נעדר מהלימודים ובתנאי שהנכות הזמנית תימשך לפחות 21 ימים רצופים ובלבד שהתקופה לא תעלה בחישוב מצטבר על שישה חודשים. חשוב לציין שלא כל היעדרות מהלימודים תזכה את הורי התלמיד בפיצויים, הפוליסה מתנה את היעדרות התלמיד מהמוסד החינוכי באישור רופא מומחה בתחום הפגיעה או אישור המוסד הרפואי שבו היה התלמיד מאושפז.

במקרה שהתלמיד היה מאושפז בביה"ח יהא זכאי לתוספת של 50% מהסכום היומי לכל אשפוז. כלומר: עבור הימים שהתלמיד היה מאושפז מעבר ליום ה-5 יקבל סך של 141 ₪ עבור כל יום אשפוז.

האם קיים כיסוי ביטוחי גם במהלך חופשת הקיץ?
הביטוח קיים במשך כל השנה, כל שעות היממה כולל חופשת הקיץ ובתנאי שלתלמיד יש אישורים רפואיים מרופא מומחה ו/או בית החולים המאשפז.

חריגים לכיסוי הביטוחי
הפוליסה אינה מכסה את המקרים הבאים:
• תאונת דרכים בישראל.
• תאונת דרכים בחו"ל (ניתן לרכוש הרחבה לכיסוי חריג זה באמצעות תשלום פרמיה בטרם היציאה לחו"ל).
• נזק כתוצאה ממלחמה, מעשה איבה, טרור וכו'
• נזק במהלך פעילות צבאית.
• תאונת עבודה.
• רשלנות רפואית.
• מחלה- בתנאי שהמחלה אינה נובעת מתאונה המכוסה בפוליסה.
• נפגע שגילו אינו עולה על 45 שנה ביום תחילת הכיסוי הביטוחי.
• נפגע שגילו במועד התאונה הינו מעל 14 שנים וניזוק כתוצאה מהשתתפות פעילה בביצוע מעשה עבירה בדרגת פשע.

מהי תקופת ההתיישנות בתביעה מול חברת הביטוח במקרה של תאונות תלמידים?
מועד התיישנות התביעה הינו 3 שנים לאחר הגיע התלמיד הנפגע לגיל 18. כלומר, הגיל המקסימאלי שבו ניתן יהיה לתבוע פיצויים מחברת הביטוח במסגרת הפוליסה תהא עם הגיעו של התלמיד הנפגע לגיל 21.

האם גם הורי התלמיד מכוסים בביטוח במקרה שנגרם להם נזק?
ההורה יהא מכוסה במקרה של נזק בסכומי ביטוח זהים לנזקי התלמיד כפי שצוינו לעיל אולם בתנאי שנטלו חלק בפעילות רשמית של המוסד החינוכי המתקיימת בשטחו או מחוץ לשטח המוסד החינוכי כמלווה טיולים ו/או בכל אירוע רשמי אחר מטעם המוסד החינוכי ללא קבלת שכר.

כלומר, להבדיל מהכיסוי הביטוחי המלא במשך כל מקום בכל שעות היממה שחל על התלמיד ניתן להבחין שעל ההורה חל הכיסוי רק במקרה שהוא/היא פועל/ת בהתנדבות מטעם המוסד החינוכי בו נוטלים חלק ילדיו/ה.

אירעה תאונה חו"ח- מה עלי לעשות?

כמו בכל תביעה משפטית, חשוב מאוד לשמור מסמכים שמהווים למעשה את הראיה להוכחת הנזק.

יש לשמור כל מסמך רפואי וכל קבלה ותיעוד של ההוצאות שהוצאו בגין התאונה, כגון: תרופות, עזרים רפואיים, הוצאות נסיעה לטיפולים רפואיים וכו'.

כמו כן, מומלץ לצלם את מקום התאונה וזאת על מנת להוכיח רשלנות (במידה ואכן קיימת) כנגד הגורם שגרם לרשלנות ו/או הגורם המפקח כגון: המוסד החינוכי, משרד החינוך וכו'.

לאחר איסוף כל התיעוד שלעיל מומלץ לגשת לעו"ד העוסק בתחום הנזיקין על מנת להעריך את סיכויי התביעה כנגד הגורם המעוול.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן