בית המשפט קבע כי המבטחת אינה זכאית להסתמך על החריגים בפוליסה כאשר הפוליסה לא הומצאה למבוטח

המבוטח רכש אצל חברת הביטוח פוליסת ביטוח מסוג "כל הסיכונים" לדירתו. בשנת 2011, רכבו של התובע נפרץ ונגנב ממנו שעון אשר בוטח בפוליסה ושוויו 42,400 ש"ח.

המבוטח פנה אל חברת הביטוח לתשלום תגמולי הביטוח אך תביעתו נדחתה מכיוון שלטענת חברת הביטוח, הפוליסה מחריגה אובדן, הרס או נזק שייגרם לרכוש בעת הימצאו בכלי רכב ללא השגחת אדם מבוגר. לפיכך, התובע הגיש תביעה כנגד חברת הביטוח.

בית המשפט קבע, כי בהתאם לסעיף 2 (א) לחוק חוזה הביטוח, "על המבטח למסור למבוטח מסמך חתום בידי המבטח המפרט את זכויות הצדדים וחיוביהם (להלן – פוליסה), זולת אם נהג באותו סוג ביטוח שלא להוציא פוליסה".
כמו כן, ציין בית המשפט, כי בע"א 6181-04 (מחוזי – י-ם) יוזמה ותשואה חברה לשירותים בע"מ נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ סקר ביהמ"ש את המצב המשפטי בכל הנוגע להמצאת פוליסה למבוטח. נקבע כי חובת המבטחת למסור למבוטח העתק מן הפוליסה הינה חובה מהותית ותכליתה להבטיח יכולת המבוטח לעמוד על זכויותיו וחובותיו – הן נקיטת צעדים בכל הקשור לשמירה על נושא הביטוח והקפדה על הוראות המבטח והן מימוש זכויותיו בעת קרות מקרה הביטוח. על המבטחת חלה החובה להוכיח שהמציאה את הפוליסה למבוטח ושזו אכן הגיעה על המבוטח הספציפי.
מקום שהמבטחת לא המציאה את הפוליסה למבוטח, אין היא זכאית להסתמך על החריגים בפוליסה. ביהמ"ש מציין כי מסקירת הפסיקה בערכאות הנמוכות מצא כי נקבעו שלושה סייגים לחובה זו, דהיינו, יהיו מקרים בהם, על אף שהמבטחת לא המציאה למבוטח את הפוליסה, לא תישלל יכולתה להסתמך על החריגים שבפוליסה:
האחד, ידיעת המבוטח אודות התנאים או החריגים לכיסוי.
השני, שלילת הקשר הסיבתי בין אי המצאת הפוליסה לגרימת הנזק למבוטח, כגון מקום בו לא ניתן היה להשיג בשוק הביטוח במועד הרלוונטי פוליסה שאינה כוללת החריג לכיסוי הביטוחי שבמחלוקת.
השלישי, חובתו המקבילה של המבוטח לוודא כי הפוליסה מצויה בידו ולהתריע בפני המבטח על אי קבלתה.
כאשר המבטחת הפרה את חובתה להמציא את הפוליסה למבוטח, רובץ עליה נטל ההוכחה להוכיח התקיימם של הסייגים הנ"ל.
בית המשפט קבע, לאחר חקירת העדים, כי לחברת הביטוח אין כל אסמכתא על שליחת הפוליסה מכיוון שהפוליסה נשלחה לדברי סוכנות הביטוח בדואר רגיל ולא רשום.
לפיכך, קבע בית המשפט כי חברת הביטוח לא המציאה לתובע את הפוליסה בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח וכן כי החריג שבו אין כיסוי ל"רכוש בעת הימצאו בכלי רכב ללא השגחת אדם מבוגר" לא הובא לידיעתו של המבוטח.
סוף דבר, בית המשפט קיבל את תביעת המבוטח והורה לחברת הביטוח לשלם לו את תגמולי הביטוח בסך 42,400 ₪ ובתוספת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.[תא"מ (שלום ראשל"צ) 16249-11-11 דולב בן ישעיה נ' אליהו חברה לביטוח]

סגירת תפריט
דילוג לתוכן